Algemene voorwaarden

Chocola-Tuti • Leuvensesteenweg 125 • B - 1910 Kampenhout • Tel: +32 (0)477 30 44 38
BE 0829.250.822 • mieke@chocola-tuti.be • www.chocola-tuti.be • like us on Facebook
Algemene voorwaarden “Chocola-Tuti” – v 05.2018
1. Omschrijving
Chocola-Tuti organiseert workshops, feestjes,
teambuildings en andere incentives rond chocolade.
Op de website ‘www.chocola-tuti.be’ vindt men het
overzicht van de vaste formules terug. Er kan ook op
maat worden gewerkt op vraag van de Klant.
2. Begripsbepaling en definities
a. “Chocola-Tuti” is de handelsbenaming van de
onderneming opgericht door mevrouw Annemie
Cassiers, ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen met nummer 0829.250.822 op
adres 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 125.
b. De “Klant” is de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die een workshop boekt, die Chocola-
Tuti opdracht gegeven heeft tot het geven van een
workshop of het uitwerken van een activiteit of die
op enige andere wijze met Chocola-Tuti wenst
samen te werken voor één van de activiteiten
aangeboden door Chocola-Tuti;
c. Een “Workshop” is één van de workshops,
feestjes, teambuildings en andere incentives
georganiseerd, uitgewerkt of geleid door Chocola-
Tuti rond chocolade.
d. De “Chocola-Tuti agenda” is een online agenda,
beschikbaar op www.chocola-tuti.be, die
beschikbaarheden van Chocola-Tuti weergeeft met
het oog op het vastleggen van een Workshop.
e. De “eigen Locatie” is de locatie waar Chocola-Tuti
over beschikt en die gelegen is te 1910
Kampenhout, Leuvensesteenweg 125.
3. Toepassingsgebied
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
of samenwerkingen aangegaan tussen “Chocola-Tuti”
en haar Klanten.
4. Workshops volgens vaste formule of op maat,
verloop en invulling er van
a. Chocola-Tuti biedt enkele Workshops aan volgens
een vaste formule zoals deze terug te vinden zijn op
haar website. De eigenlijke invulling van de
Workshops van Chocola-Tuti kan echter afwijken van
de formules vermeld op de website;
b. Omwille van de specifieke aard van het product
chocolade en de specifieke condities waaronder het
product verwerkt dient te worden, is het verloop van
een Workshop namelijk mede afhankelijk van
weersomstandigheden, temperatuurschommelingen
en omgevingsfactoren.
c. Indien de Workshop doorgaat op een andere dan
de eigen Locatie van Chocola-Tuti verbindt de Klant
er zich toe alle benodigdheden zoals deze
doorgegeven worden door Chocola-Tuti te voorzien.
Bij gebreke aan één van deze benodigdheden, heeft
Chocola-Tuti het recht de Workshop te annuleren of
een andere invulling te geven in functie van hetgeen
op de locatie van de klant voorhanden is. (zie ook
art. 6, c)
e. Op vraag van de Klant kan een specifieke
Workshop worden uitgewerkt.
f. Indien de Workshop langer duurt dan gepland door
toedoen van de Klant, zal Chocola-Tuti gerechtigd
zijn om voor de bijkomende tijd een vergoeding van
50,00 EUR per uur aan de Klant aan te rekenen en
dit tot het eigenlijke einde van de Workshop.
5. Locatie
a. Chocola-Tuti werkt vanuit haar eigen Locatie of op
verplaatsing in functie van de vragen/noden van de
Klant of indien de grootte van de groep dit vereist.
b. Chocola-Tuti behoudt zich dan ook het recht voor
de locatie van de Workshop eenzijdig te wijzigen in
functie van het aantal deelnemers. Zij voorziet zelf
een locatie of kan de Klant vragen dit te doen.
Eventuele bijkomende kosten omwille van de huur
van een andere locatie zijn verschuldigd door de
Klant.
6. Reservatie van een Workshop
a. Een aanvraag tot reservatie van een Workshop
kan via de Chocola-Tuti agenda die terug te vinden
is op de website en/of rechtstreeks bij Chocola-Tuti;
b. Bij reservatie dienen gekende voedselallergieën
en intoleranties steeds te worden gemeld;
c. De Chocola-Tuti agenda geeft mogelijke
beschikbaarheden van Chocola-Tuti weer voor de
organisatie van een Workshop, doch biedt geen
enkele garantie op een eigenlijke reservatie op de
dag naar keuze;
d. De reservatie is pas definitief bij ontvangst van
een bevestigingsmail van Chocola-Tuti met daarin
vermelding van de datum van de Workshop, de
locatie van de Workshop en het aantal personen
ingeschreven voor de Workshop. Indien
voorafbetaling werd gevraagd, is de reservatie
echter pas definitief na betaling van het bedrag
vermeld op de offerte/factuur van Chocola-Tuti.
7. Offerte, factuur en betaling
a. Op vraag van de Klant kan voorafgaandelijk een
offerte bezorgd worden door Chocola-Tuti. De
aanvraag tot reservatie is in dat geval slechts
definitief bij uitdrukkelijke aanvaarding van de
offerte. De eigenlijke reservatie is slechts definitief
na ontvangst van de hierboven vermelde
bevestigingsmail en/of betaling indien deze
uitdrukkelijk vooraf gevraagd wordt.
b. Na ontvangst van de hierboven vermelde
bevestigingsmail, wordt aan de Klant een voorschotof
definitieve factuur bezorgd in functie van het bij
de reservatie vermelde aantal deelnemers. Deze
factuur dient ten laatste betaald te zijn op de dag
voorafgaand aan de dag van de workshop of op de
vervaldag vermeld op de factuur.
c. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een
verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een verwijlinterest van 12%
verschuldigd zijn en dit vanaf de vervaldag van de
factuur in kwestie. Daarnaast zal een forfaitaire
vergoeding van de buitengerechtelijke
invorderingskosten verschuldigd zijn, zijn een
vergoeding van 15% van het totale verschuldigde
bedrag. Voor de verzending van aanmaningen en
ingebrekestelling, zal een bijkomende kost van 7,5
EUR voor de eerste en 15,00 EUR voor de tweede of
latere brieven aangerekend worden.
8. Aantal deelnemers
a. Indien het definitieve aantal deelnemers aan de
Workshop niet vaststaat op het ogenblik van de
reservatie, dient het definitieve aantal minimaal 7
dagen voorafgaand aan de Workshop te worden
medegedeeld.
b. Nadien kan het aantal deelnemers niet meer
gewijzigd worden.
c. Indien bij aanvang van de Workshop blijkt dat
minder deelnemers dan aangekondigd aanwezig zijn,
wordt hiermee geen rekening gehouden bij de
facturatie van de Workshop. Het bedrag voor het
aantal deelnemers dat vooraf als definitief
bevestigd/betaald werd, blijft gelden.
d. Indien bij aanvang van de Workshop meer
deelnemers dan aangekondigd aanwezig blijken te
zijn, zal de facturatie van Chocola-Tuti in die zin
aangepast worden.
9. Opnames
Tijdens de workshop kunnen foto’s en beelden
gemaakt worden door of in opdracht van Chocola-
Tuti. Door deelname aan de wokshop bevestigt de
deelnemer uitdrukkelijk zijn/haar akkoord met het
maken van de (beeld)opnames. Deze
(beeld)opnames zijn eigendom van Chocola-Tuti. De
deelnemer verklaart zich tevens akkoord dat de
beelden door Chocola-Tuti gebruikt kunnen worden
voor commerciële doeleinden.
10. Annulatie van een workshop
a. Chocola-Tuti behoudt zich het recht voor een
gereserveerde Workshop eenzijdig te annuleren. Bij
dergelijke eenzijdige annulatie door Chocola-Tuti,
zullen reeds gestorte voorschotten of betalingen zo
spoedig mogelijk worden terug betaald.
b. Indien de temperatuur en de
weersomstandigheden de bewerking of verwerking
van de chocolade niet toelaten, behoudt Chocola-
Tuti zich het recht voor de Workshop te annuleren.
De betaalde voorschotten zullen dan zo spoedig
mogelijk worden terugbetaald.
c. Chocola-Tuti behoudt zich het recht voor een
gereserveerde Workshop eenzijdig te annuleren ten
laste van de Klant bij niet-betaling van haar factuur
of bij de vaststelling dat de door de Klant gekozen
locatie niet voldoet aan de nodige vereisten (art. 4,
d). Bij annulatie in één van deze gevallen, behoudt
Chocola-Tuti zich het recht voor een
schadevergoeding te vorderen van minstens 30%
van de reeds uitgeschreven factuur.
d. Bij annulatie van de workshop door de Klant,
ongeacht om welke reden en minder dan 30 dagen
voor de datum van de geplande workshop, zal de
Klant 50% van het bedrag vermeld op de factuur, of
indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag
vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting
verschuldigd zijn aan Chocola-Tuti. In geval enkel
een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur
worden opgesteld. Bij niet betaling, zal (het saldo
van) de factuur in kwestie ingevorderd worden
conform artikel 8 van onderhavige
factuurvoorwaarden.
e. Bij annulatie van de workshop door de Klant,
ongeacht om welke reden en minder dan 7 dagen
voor de datum van de geplande workshop, zal de
Klant het totale bedrag vermeld op de factuur of op
de offerte verschuldigd zijn aan Chocola-Tuti. In
geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog
een factuur worden opgesteld. Bij niet betaling, zal
de factuur ingevorderd worden conform artikel 8 van
onderhavige factuurvoorwaarden.
11. Aansprakelijkheid
a. Chocola-Tuti kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of
na het plaatsvinden van een Workshop. Zij kan in elk
geval niet aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen of incidenten die veroorzaakt worden
door een ander deelnemer, de staat van een andere
dan de eigen locatie of door het niet opvolgen van
haar instructies. Chocola-Tuti beschikt in elk geval
over de nodige vergunningen en verzekeringen voor
de uitoefening van haar activiteiten.
b. Tijdens de Workshop wordt gewerkt met
chocolade en andere producten, zoals noten en
aanverwanten. Voedselallergieën en intoleranties
dienen bij reservatie te worden gemeld. Chocola-Tuti
kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
incidenten ten gevolge van
voedselallergie/intolerantie.
12. Intellectuele eigendomsrechten
Partijen gaan akkoord dat alle intellectuele
eigendomsrechten op de workshops en de invulling
er van aan Chocola-Tuti toebehoren. Chocola-Tuti
blijft ten allen tijde en niettegenstaande annulatie
van de Workshop eigenaar van alle intellectuele en
andere eigendomsrechten, zoals onder meer
beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch
Recht, op volgende niet-limitatief omschreven
werken: tekeningen, schetsen, (3D-)ontwerpen,
offertes en plannen. Chocola-Tuti heeft het
exclusieve recht tot reproductie en uitvoering onder
welke vorm dan ook van deze werken.
13. Geldigheid, toepasselijk recht en
geschillenbeslechting
De nietigheid van een clausule van deze algemene
voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de
overeenkomst of de toepasbaarheid van deze
algemene voorwaarden tot gevolg. In geval van
betwistingen tussen Chocola-Tuti en de Klant is
enkel het Belgische recht van toepassing en zijn
enkel de rechtbanken van het arrondissement
Leuven en de Vrederechter van het 3e kanton te
Leuven bevoegd.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x